Z CZEGO KORZYSTAMY

Terapie i metody

Poznaj Świat Terapii i Innowacyjnych Metod SOSW w Sieradzu.             Tutaj Twoje Dziecko Otrzyma Indywidualne, Specjalistyczne Podejście do Edukacji i Rozwoju!

Przejdź do tekstu

TERAPIA LOGOPEDYCZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA

Zajęcia nastawione na wsparcie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeb i ich możliwości, które wpływają na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

Głównym celem terapii jest:

 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny  lub niewerbalny;
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej;
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego i normalizacja napięcia mięśniowego w obrębie ustno – twarzowym;
 • poprawa pracy układu oddechowo-fonacyjnego;

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Określana jest mianem „naukowej zabawy”, celem której jest  integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. Terapia integracji sensorycznej nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. pisania czy czytania), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności.

W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysł dziecka, oraz usprawnia takie zakresy jak: mała motoryka, duża motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju.

TERAPIA TYFLOPEDAGOGICZNA.

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci niewidomych i słabowidzących obejmujące:

 • podstawowe umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej;
 • terapię podstawową (samoobsługa i samodzielność);
 • ćwiczenia kompensacyjne wielozmysłowe (rozwijanie zmysłu słuchu, dotyku, węchu);
 • ćwiczenia manualne,  motoryczne;
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz mowy;
 • ćwiczenia przygotowujące do posługiwania się technikami brajlowskimi;
 • terapię wzroku;
 • ćwiczenia ortoptyczne;

  TERAPIA SURDOPEDAGOGICZNA 

  Zajęcia dla dzieci z wadami słuchu i zaburzeniami mowy kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dostosowane są do wieku, potrzeb oraz warunków słuchowych dziecka.

  Celem terapii jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci z wadą słuchu.

  EEG BIOFEEDBACK

  Profesjonalny trening mózgu. Trening EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na korę mózgową przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się: koncentracja uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza się nastrój, samoocena, sen, równocześnie pacjent uczy się relaksu. Dzięki szerokiemu spektrum oddziaływań metoda EEG Biofeedback znajduje zastosowanie przy:

  • zaburzeniach uwagi, koncentracji;
  • nadpobudliwości psychoruchowej;
  • problemach szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.);
  • rozwojowych zaburzeniach mowy;
  • stanach lękowych i fobiach, tremie;
  • obniżonej samoocenie w rehabilitacji po urazach czaszki;
  • zaburzeniach snu;

  AUDIOWIZUALNA STYMULACJA AVS

  Audiowizualna stymulacja AVS jest uzupełnieniem Terapii Biofeedback . Należy podobnie jak EEG Biofeedback do metod, które w sposób celowy modyfikują wzorzec fal mózgowych.  Metoda AVS wykorzystuje znane działanie światła i dźwięku na częstotliwość pracy mózgu. Mózg jest bardzo wrażliwy na drażnienie i reaguje na sygnały z okularów i słuchawek tak, że przystosowuje swoją częstotliwość do podawanej częstotliwości z aparatu AVS.

  KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA (AAC)

  Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) to metoda pracy umożliwiająca osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi przekazywanie i odbieranie komunikatów.

  Celem metody jest usunięcie trudności w komunikowaniu się z otoczeniem i budowanie systemu komunikacji u dzieci i dorosłych, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości posługiwania się mową werbalną Dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się korzystają z narzędzi tj. symbole systemy graficzne PCS i PECS, gesty i symbole Makaton. komunikatory, paszporty komunikacyjne, urządzenia i protezy mowy „Mówik”,

  Metoda kontroli wzrokowej

  Metoda sterowania wzrokiem za pomocą urządzenia Eye tracking, stosowana w celu kontaktu z osobami niepełnosprawnymi fizycznie za pomocą wzroku.

  METODA TOMATISA – z wykorzystaniem urządzenia UWAGA SŁUCHOWA PRO.

  Trening uwagi słuchowej ma na celu poprawę umiejętności i jakości słuchania, poprawę percepcji i analizy materiału dźwiękowego. Pozytywnie wpływa na wzrost komunikacji, na rozwój mowy, koncentrację uwagi oraz wspomaga szybsze zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy.

  Wskazania: zaburzenia komunikacji językowej, integracji sensorycznej, koncentracji   i uwagi słuchowej, trudności szkolne oraz zaburzenia głosu i problemy emocjonalne.

  TERAPIA SNOEZELENERAPIA SNOEZELEN

  Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Terapia poprawia orientację w schemacie własnego ciała, orientację przestrzenną, rozbudzenie ciekawości poznawania świata. Z terapii mogą korzystać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, z ADHD, zaburzeniami mowy. Seanse w sali doświadczania świata są doskonałym środkiem na zaburzenia emocjonalne i nadpobudliwość.

  TERAPIA RĘKI

  Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywania umiejętności ich rozróżniania. Wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi.

  MUZYKOTERAPIA

  Muzykoterapia jest metodą, podczas której stosuje się muzykę lub jej elementy w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, społecznej lub duchowej.

  Muzykoterapia pobudza kreatywność i inwencję, stymuluje polisensorycznie, zachęcając do podejmowania aktywności poznawczej i ruchowej, sprzyja integracji i komunikacji.

  ARTETERAPIA / SENSOPLASTYKA

  Zajęcia mają na celu wyzwolenie naturalnej ekspresji dziecka i wpływ na jego optymalny wszechstronny rozwój. Szczególne miejsce zajmuje tu terapia przez sztuki plastyczne. W czasie zajęć stosowane są różnorodne środki oddziaływań- światło, muzyka, zapach, ciekawe techniki plastyczne, dzieci doświadczają różnych materiałów i mas plastycznych.

  Głównym celem zajęć jest:

  • rozładowanie lęków, kompleksów i napięć za pomocą sztuki;
  • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie możliwości twórczych;
  • umożliwienie poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej;
  • kształtowanie twórczej postawy, poznanie różnych technik i narzędzi;

  METODA INTEGRACJI BILATERALNEJ

  Integracja bilateralna to współpraca i koordynacja w jednym czasie dwóch stron ciała, najczęściej dotyczy rąk i nóg. Koordynacja bilateralna najlepiej rozwija się do okresu szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń dziecka, które mogą być niewystarczające. To zaś prowadzi do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią, zbornością ruchów.

  Integracja bilateralna wpływa na:

  • świadomość ciała, schemat ciała;
  • równowagę statyczną i dynamiczną;
  • poprawę kontroli postawy;
  • poprawę pamięci sekwencyjności planowania ruchu;
  • automatyzacje ruchowe;
  • możliwość wielozadaniowości;
  • poprawę funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci;

  Poprawa funkcjonowania w w/w obszarach, w tym integracji narządów zmysłów wpływa na poprawę osiągnięć szkolnych w nauce, wyższą samoocenę, pewność siebie, brak zahamowania przed chęcią uczestnictwa we wspólnych grach czy zabawach, a to wszystko przekłada się na lepsze integracje społeczne, rozwój koordynacji i całościowe pobudzenie centralnego układu nerwowego.

  METODA WARNKEGO

  Terapia metodą Warnkego przeznaczona dla dzieci od 6 r.ż i dla dorosłych, u których występują trudności w zakresie przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego i prawidłowego czytania, pisania oraz mówienia. Metoda stosowana w celu automatyzacji tych złożonych czynności poprzez przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez  ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenie, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy – Universal.

  ELEKTROSTYMULACJA I KINESIOTAPING

  Metody te stosowane w logopedii wykorzystywane są w przypadku dzieci z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej, obniżonego napięcia mięśnia okrężnego ust, mięśnia bródkowego, mięśni żuchwy, mięśni policzkowych które nie są w stanie samodzielnie wypracować pełnej sprawności narządów artykulacyjnych. Elektrostymulacja i kinesiotaping mają szerokie zastosowanie w terapii wielu zaburzeń mowy oraz daje możliwość dodatkowego wsparcia oraz wzmocnienia efektów terapeutycznych. 

  Elektrostymulacja i aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzałe połykanie. Metody te stosowane są u dzieci i dorosłych z takimi zaburzeniami jak:  dysfonia,  dysfagia i porażenie mózgowe, są również uzupełnieniem leczenia ortodontycznego i logopedycznego.

  METODA JOHANSENA JIAS

  Terapia przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Stymulacja słuchowa dla osób z problemami z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, umiejętnością rozumienia mowy w hałasie.

  Efektem stosowania metody będzie poprawa przetwarzania bodźców słuchowych, a tym samym poprawa w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się czytaniu koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych.

  METODA treningów umiejętności społecznych (TUS)

  Trening umiejętności społecznych ma uczyć relacji akceptowanych przez innych, ale nie musi zmieniać wszystkiego co wcześniej uczestnik nabył w drodze socjalizacji. Daje  możliwość przećwiczenia zachowań, modelowania lub też całkowitej zmiany. Naturalny trening umiejętności społecznych to przede wszystkim doświadczenia społeczne, zawodowe rodzinne. Najczęściej nabywamy je metodą prób i błędów lub poprzez obserwację i naśladowanie innych.

  METODA – STYMULACJA BAZALNA

  Stymulacja bazalna adresowana jest dla dla osób z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim czyli osób zależnych od innych ale i również dla osób z autyzmem. Celem głównym metody jest zrekompensowanie braku doświadczeń w zakresie samodzielnego poruszania się i interakcji z otoczeniem. Praca metodą pozwala wyrównać brak własnych doświadczeń życiowych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualna i pomaga im odczuć percepcję samego siebie jako osoby aktywnej, nawet jeśli jest to aktywność minimalna.

  METODA NEUROFLOW

  Trening Słuchowy Neuroflow jest czynnym interaktywnym treningiem wyższych funkcji słuchowych. Skierowany jest do pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, a także najmłodszych pacjentów z grupy ryzyka. Celem treningu Neuroflow jest usprawnianie procesów uczenia się, a także możliwości komunikacyjnych dziecka, przez bazowanie na bodźcach słuchowych.

  Trening Neuroflow jest dobrą metodą terapeutyczną dla dziecka, które ma zdiagnozowane ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, dysleksję, opóźniony rozwój mowy oraz dla tego, które:

  • ma kłopoty z rozróżnieniem podobnie brzmiących słów;
  • jest nadwrażliwie na niektóre dźwięki;
  • gorzej słyszy w tłumie, a lepiej w rozmowie z jedną osobą;
  • często prosi o powtórzenie polecenia lub pytania;
  • mówi monotonnie, powoli;
  • ma kłopoty z liczeniem, zapamiętywaniem dat, dni tygodnia, pór roku itp.;
  • krótko skupia się na dźwięku i szybko męczy się podczas takich ćwiczeń;
  • w dzieciństwie często przechodziło choroby uszu np. wysiękowe zapalenie uszu;
  • nie jest w stanie zapamiętać dłuższych poleceń i ich wykonać;
  • ma ubogi słownik czynny;
  • ma problemy z odróżnianiem głosek k/g, s/z, c/dz, p/b, f/w , błędnie zapisuje głoski, których nie rozróżnia; 

  METODA GROWTH TROUGH PLAY (GPS)

  System Rozwoju Poprzez Zabawę to metoda interakcji z dziećmi ze spectrum autyzmu, której celem jest rozwój społeczny, emocjonalny, komunikacyjny i poznawczy. Podstawowym założeniem podejścia rozwojowego jest to, że wszystkie dzieci  niezależnie od diagnozy lub poziomu funkcjonowania przechodzą te same sekwencje rozwojowe. Metoda bazuje na etapach rozwojowych dziecka. Celem metody jest nauczyć dziecko kluczowych umiejętności, aby zbudować interakcje społeczne. Cztery filary rozwoju to wspólna uwaga, uczestniczenie, patrzenie na twarze, naprzemienność.

  METODA WERONIKI SHERBORNE

  Metoda Weroniki Sherborne inaczej Metoda Ruchu Rozwijającego to jedna z metod wspomagających terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju. Metoda bazuje na potrzebie ruchu, który jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Metoda rozwija świadomość własnego ciała oraz przestrzeni, umiejętność interakcji  i komunikacje. Przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami zachowania, a także z niesłyszącymi oraz niewidomymi.

  METODA M.CH.KNILLÓW

  Metoda służy do pracy z dziećmi, które niezależnie od wieku i przyczyny zaburzeń nie nawiązują kontaktu z najbliższym otoczeniem. Metoda Knillów sprzyja rozwojowi komunikacji i dobrej relacji z osobami niepełnosprawnymi, które inaczej postrzegają i odbierają otaczający je świat Programy Aktywności są oparte na dotyku, który wraz z odpowiednio dobranym podkładem muzycznym daje dziecku szansę na poznawanie własnego ciała, a także zbieranie nowych doznań z otoczenia. Zajęcia z wykorzystaniem metody pomagają dzieciom i dorosłym nabywać:

  • poczucie bezpieczeństwa;
  • świadomość własnego ciała;
  • wrażliwość na wzajemnie wysyłane sygnały;
  • nawiązywać kontakt i komunikować się;
  • podejmować aktywność;

  METODA KRAKOWSKA

  Metoda Krakowska – to terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka, to całościowy symboliczny system zbudowany z zespołu elementów wzajemnie powiązanych w relację, który realizuje zadanie nadrzędne (budowanie systemu językowego) i działania stymulujące rozwój wszystkich funkcji poznawczych.

  Metoda Krakowska szczególnie polecana jest dzieciom:

  • z zespołem Downa;
  • z alalią;
  • afazją dziecięcą;
  • zagrożonym autyzmem;
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy;
  • zagrożonym dysleksją;
  • z porażeniem mózgowym;

  METODA WERBO – TONALNA

  Bardzo ważnym aspektem tej metody jest wykorzystanie aktywności motorycznej (ruchu), a także pobudzenie czucia między innymi przez stymulację wibracyjno – dotykową, by rozwijać odpowiednie umiejętności słuchowe, a także językowo – komunikacyjne dziecka. Rozwój językowo – komunikacyjny dziecka ma rozwijać się w oparciu o uszkodzony zmysł słuchu, ale w połączeniu ze stymulacją czuciową, wzrokową i motoryczną. Metodę werbo-tonalną  z powodzeniem można stosować już u małych dzieci, zarówno zdrowych, jak i tych, u których zdiagnozowano lub diagnozuje się właśnie odstępstwa od normy, szczególnie wady słuchu.

  LOGOSENSORYKA

  Jest metodą wspierająca rozwój mowy.  Zajęcia prowadzone tą metodą oparte są na angażowaniu wszystkich zmysłów, małej i dużej motoryki oraz aparatu mowy. Dziecko angażując  świat zmysłów (manipulując, smakując, wąchając, obserwując) uczy się mowy, wzbogaca słownictwo, komunikuje się. Zajęcia łączą wartościowe zabawy sensoryczne, mające za zadanie dostarczyć różnorodnych bodźców dla prawidłowego rozwoju zmysłów, poszerzyć świat doznań. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom ze spektrum autyzmu oraz z zaburzeniami sensorycznymi.

  LOGORYTMIKA

  Zajęcia w formie zabawy, których głównym celem jest korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Podczas zajęć dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

  HORTITERAPIA

  Forma terapii wykorzystywana w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, poznawczych. Metoda bazuje na naturalnej ludzkiej potrzebie kontaktu z naturą. Może być realizowana w ogródkach szkolnych, parkach, w otoczeniu szkół, przedszkoli.

  Głównym celem zajęć jest:

  • poprawa sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • przygotowanie osoby do wykonywania różnego rodzaju prac, na miarę jej możliwości z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych, umysłowych i społecznych;
  • rozwijanie samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.

  Efekt leczniczy wynikiem bezpośredniego działania środowiska  naturalnego.

  UCZNIÓW

  PROGRAMÓW

  ZAJĘĆ

  LAT PARKTYKI

  Pozostań w kontakcie

  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
  ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

  Telefon: 438224563 ; 507045139

  Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

  RODO

  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

   

  Skip to content