Jak realizujemy nasze cele?

 

 

TO CO NAJWAŻNIEJSZE : )

– Realizacja zaleceń PPP zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
– Udział w projektach: Dostępna Szkoła, Laboratoria Przyszłości, Erasmus +, Zawodowcy to my,
– Zajęcia z gospodarstwa domowego, zajęcia kulinarne
– Prace ogrodnicze,
– Podstawy komputera, prace biurowe,
– Elementy rękodzieła: ceramiki, florystyki, krawiectwa,

 

Wyjazdy zagraniczne dla uczniów w ramach projektów europejskich
– Udziału w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach,
Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych

Wyposażenie & infrastruktura

Zapewniamy naszym uczniom środowisko do rozwoju i samodoskonalenia.

Zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szereg zajęć o charakterze specjalistycznym.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Oferta edukacyjna
Sprawdź

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Podczas tych zajęć uczniowie utrwalają wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole podstawowej oraz stale je poszerzają. Najważniejszym celem jest nauczenie naszych uczniów umiejętności jak najlepszego funkcjonowania w grupie i społeczeństwie, z naciskiem na rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej (na miarę ich możliwości). Dodatkowo staramy się rozwijać wiedzę uczniów z zakresu otaczającego ich świata, poznajemy kulturę i tradycję naszego regionu, zapoznajemy ich z działalnością lokalnych instytucji kulturalnych. Staramy się, by uczestniczyli w imprezach kulturalnych i rekreacyjnych, doskonaląc swoje umiejętności społeczne w praktyce.

Zajęcia kształtujące kreatywność

Gównym celem zajęć kształtujących kreatywność to aktywizacja oraz rozbudzanie  u uczniów postawy ciekawości, otwartości i chęci do podejmowania działań. Formy i metody pracy są dostosowane do specyfiki przedmiotu oraz do charakteru programu i jego celów.

Do głównych metod pracy należy:
– gra na instrumentach perkusyjnych
– śpiew
– improwizacje taneczne i instrumentalne
– scenki dramowe
– pantomima oraz fotografia

Wychowanie fizyczne

W ramach lekcji wychowania fizycznego zapewniamy uczniom udział w różnych formach aktywności sportowej i rekreacyjnej. Ich celem jest poprawa: wytrzymałości, siły oraz szybkości. Oprócz kondycji fizycznej na zajęciach sportowych doskonalone są umiejętności związane z: różnicowaniem ruchów, orientacją w przestrzeni, koordynacją wzrokowo- ruchową, równowagą i szybkością reakcji. Dodatkowo uczniowie poszerzają wiedzę z zakresu różnych dyscyplin sportowych (tj. piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, unihokej, lekka atletyka, gimnastyka), tańca towarzyskiego oraz doskonalą umiejętność współdziałania podczas gier drużynowych.

Kliknięcia

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Zajęcia służą nabywaniu kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do porozumiewania się w bliższym i dalszym środowisku w możliwy dla ucznia sposób z wykorzystaniem metod wspomagających i alternatywnych (AAC). W placówce respektujemy sposoby porozumiewania się każdego ucznia i rozwijamy jego potrzeby komunikacyjne, opierając się na metodach graficznych (PCS, Mówik, PECS itp.) oraz werbalnych. Jeśli zachodzi taka potrzeba korzystamy z symboli manualnych (gestów) i graficznych systemu Makaton. Umiejętności te rozwijamy w grupach rówieśniczych, podczas kontaktów z pracownikami szkoły i  zaprzyjaźnionych placówek oraz w terenie np. sklepy, usługi.

Kliknięcia

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content