SZKOŁA

Deklaracja dostępności
Sprawdź

Wstęp deklaracji

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu.

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2023-06-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-15.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik;
  • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych;
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych i video,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo – dokumenty pdf mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących;
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych;

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiszowe

 

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osoba kontaktowa: – Angelika Skrobała,
adres poczty elektronicznej askrobala@sosw-sieradz.pl
numer telefonu (43) 8224563.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Krakowskie Przedmieście 58, ma jedną siedzibą mieszczącą się w dwóch niezależnych budynkach internatu i placówki. Budynkiem głównym jest placówka.

Do budynku internatu prowadzi główne wejście na teren placówki od ul. Krakowskie Przedmieście. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka.
Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, następnie chodnik, drzwi wejściowe, przy których znajduje się dzwonek z domofonem (ściana lewa strona). Do udzielenia informacji upoważnieni są pracownicy sekretariatu. W holu głównym znajduje się punkt monitoringu obsługiwany przez oddelegowaną osobę.
Zainstalowany podgląd monitoringu obejmuje: częściowo furtkę, chodniki, wejście główne, teren wokół ośrodka, internatu, w budynku placówki: hol główny, hol boczny I i II, w budynku internatu: hol I i II, środkowa część internatu.

W budynku nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
W budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Na terenie Ośrodka znajduje się parking – z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
Budynek składa się częściowo z dwóch kondygnacji.

Dyrektor Ośrodka wyraża zgodę na wstęp do budynku z psem asystującym.
W szczególnych okolicznościach istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz pomocy przewodnika osoby niewidomej.

 

Aplikacje mobilne

 

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content