Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W terminie 15 listopada 2021r. do 30.06.2023r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zrealizowany był projekt SCWEW, złożony  przez Powiat Sieradzki w ramach  „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Celem głównym przedsięwzięcia była poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostało objętych 6 placówek oświatowych tj.: Publiczne Przedszkole w Warcie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Liceum Ogólnokształcące w Warcie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2  w Sieradzu, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu, II Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu. Wsparcie było również skierowane do rodzin dzieci i uczniów  uczęszczających do w/w placówek.  W ramach projektu zorganizowane zostały konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące: „Dzień Życzliwości”, „Międzyszkolny Festiwal Teatralny”, „Międzyszkolny Dzień świadomości”. Placówki włączyły się w akcje: Autyzm na niebiesko, Kocham słyszeć, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Placówki zrealizowały Dzień bez dzwonków, konkurs plastyczny pt. „Szkoła dla wszystkich”, Festyn Talentów.

W ramach utrzymania trwałości efektów projektu Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu kontynuowało  swoją działalność w okresie od 1 lipca do 30 września 2023r.

Zakres zrealizowanych przez nas działań to:

  • konsultacje indywidualne  i grupowe dla dyrektorów;
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz specjalistów;
  • konsultacje indywidualne i grupowe dla rodziców;
  • rady szkoleniowe;
  • instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego;
  • lekcje modelowe;
  • diagnoza potrzeb w wybranych szkołach/przedszkolach;
  • wypożyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych;
  • sieć współpracy;

Zapraszamy do kontaktu dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców.  W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt mailowy scwewsieradz@gmail.com

Całkowita wartość projektu wynosi 798 860,00 zł  i jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Wartość dofinansowania z UE 673.279,21 zł.

https://scwewsieradz.pl.tl

Skip to content