Projekty

PROJEKT "KREATYWNE PRZEDSZKOLE - DOBRY START W DOROSŁE ŻYCIE!"

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie!" Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania  XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin;

Załącznik 1;

Załącznik 2;


Strona www projektu: https://kreatywneprzedzkole.pl.tl/

PROJEKT "LEPSZY START"

Od stycznia 2019r. ruszyły zajęcia dla uczniów w ramach Projektu "Lepszy start". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Realizowany będzie w naszej placówce w terminie 01.10.2018 do 30.09.2020r. Dedykowany jest 60 uczniom oraz 25 nauczycielom placówki. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację cyklu zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt TIK, inne pomoce dydaktyczne.

Całkowita wartość projektu to 939.322,85.000 zł., w tym otrzymane dofinansowanie 872322,85zł.

Strona www projektu: https://lepszystart.pl.tl
Projekt: POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II

Od 1 września 2018r. do 30 listopada 2019r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował kolejny już - finansowany z Programu Erasmus+, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – projekt pt. "POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II". Na ten cel placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 815,00 EUR- nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152.

Projekt to kontynuacja działań, które placówka rozpoczęła w ubiegłym roku szkolnym realizując przedsięwzięcie z sektora Kształcenie zawodowe.

Głównym celem Projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością.

Projekt ma wpłynąć na zwiększenie liczby mobilności kadry edukacji szkolnej, podnieść ich kompetencje poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji poprzez udział w różnorodnych specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Strona www projektu: https://soswmobilnosckadry.pl.tl

Projekt: Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich.

Od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował projekt "Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich". Na ten cel placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 980,00 EUR- nr umowy 2017-1-PL01-KA102-036209.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem Projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością, opracowanie, wdrożenie programu prewencyjno-naprawczego, dzięki wzrostowi wiedzy i kompetencji nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej uzyskanych w trakcie czerpania z doświadczeń europejskich.

Projekt ma wpłynąć na zwiększenie liczby mobilności kadry edukacyjnej zawodowej, podnieść ich kompetencje poprzez zdobycie nowych umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji poprzez udział w Job shadowing.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Strona www projektu: https://soswzawodowa.pl.tl

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"

Realizacja Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” - utworzenie ośrodków koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju. Cele działania:

  • zapewnienie rozwoju dziecka dostępu do aktywnej pomocy
  • rodzicom informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych
  • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wsparcia rozwoju dziecka , umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka
  • grupa docelowa- dzieci od 0 roku życia do 7 lat do czasu podjęcia nauki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
  • wsparciem objęte będą dzieci z terenu całego powiatu sieradzkiego.

SOSW - jako placówka został wskazany przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego do realizacji zadania. Utworzony w naszej placówce ośrodek będzie funkcjonowała od miesiąca grudnia 2017 do 31 grudnia 2021 roku. Ośrodek będzie pracował przez cały rok, również w wakacje. Zajęcia, konsultacje, różnego rodzaju terapie są bezpłatne.

W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin będzie zależna od indywidualnych potrzeb dziecka, jego rodziny. Może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Informacji udziela Dyrektor Ośrodka, kontakt : tel. 507 045 197

PLIKI DO POBRANIA:

PODANIE - podanie-za-zyciem.pdf

REGULAMIN - regulamin-za-zyciem.pdf

Wniosek o kontynuację programu "Za Życiem" w roku 2021
- wniosek-za-zyciem-sosw-sieradz-kontynuacja-2021.pdfSOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń europejskich

Projekt o numerze 2016-1-PL01-KA101-023792 realizowany będzie w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Strona WWW projektu - http://csdsosw.pl.tl


Formularz zgłoszeniowy (pracownik) - formularzzgl.pdf
Formularz rekrutacji SOSW jako centrum - formularz-rekrutacji-sosw-jako-centrum.pdf
Ogłoszenie o rekrutacji SOSW jako centrum - ogloszenie-rekrutacji-sosw-jako-centrum.pdf
Załącznik rekrutacyjny SOSW jako centrum - zalacznik-rekrutacyjny-sosw-jako-centrum.pdf
Regulamin rekrutacji SOSW jako centrum - regulamin-sosw-jako-centrum.pdf"RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
- nowy projekt w ramach programu ERASMUS +

Od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował międzynarodowy projekt „RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS” (wniosek numer: 2015-1-PL01-KA219-016925), współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Polska szkoła jest autorem i koordynatorem programu, którego partnerami są: Szwecja, Grecja, Belgia, Łotwa, Włochy, Hiszpania, Turcja, Portugalia, Estonia.

Informacje o projekcie - www.tbju.pl

Formularz rekrutacji TBJU - formularz_rekrutacji_tbju.pdf
Ogłoszenie o rekrutacji TBJU - ogloszenie_o_rekrutacji_tbju.pdf
Załącznik rekrutacyjny TBJU - zalacznik_rekrutacyjny_tbju.pdf
Regulamin rekrutacji TBJU - regulamin_rekrutacji_tbju.pdfProjekt SHARE PLAY w ramach programu Erasmus+

SOSW w Sieradzu od września 2014 do sierpnia 2016 realizuje nowy projekt europejski pt.SHARE PLAY w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest Norwegia.Kraje uczestniczące to : Portugalia, Łotwa, Estonia, Turcja, Niemcy, Rumunia i my - Polska.

Strona internetowa: http://spsosw.pl.tlNasz Ośrodek od sierpnia 2013 do czerwca 2015
realizuje 3 projekty programu Comenius.1. "Coś z niczego-Something from nothing".
Projekt realizuje 9 państw. Koordynator projektu Szkoła Podstawowa nr 5 w SOSW w Sieradzu; Partnerzy projektu to szkoły z: Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier, Włoch.

www.sosw-comenius.pl

2. "Zrób inaczej! Zostań zielonym przedsiębiorcą!-Make a difference! Be a Green Entrepreneur!"
Projekt realizuje 10 państw. Koordynator projektu- szkoła rumuńska; Partnerzy projektu to szkoły z : Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Węgier, Włoch, Grecji, Polski.

www.greencomenius.pl.tl

3. "Strategia postępowania z dzieckiem z autyzmem".
Projekt realizuje 8 państw.- koordynator projektu to szkoła niemiecka. Partnerzy projektu to szkoły z Hiszpanii, Luksemburga, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii.

www.autyzmcomenius.pl.tlProjekt "Europejskie centrum edukacji specjalnej"Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli- projekty systemowe

www.eces-project.pl

Dokumenty do pobrania:

ogloszenie_o_rekrutacji_do_projektu_europejskie_centrum_edukacji_specjalnej.pdf
(340 KB)

formularz_europejskie_centrum_edukacji_specjalnej.pdf
(310 KB)Projekt "MOGĘ WIĘCEJ"

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie "MOGĘ WIĘCEJ"
regularmin_rekrutacji.pdf (400 KB)

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu.pdf
ogloszenie_o_rekrutacji_do_projektu.pdf (400 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
deklaracja.pdf (300 KB)

Strona WWW projektu: http://www.sosw-sieradz.pl.tl »

PROJEKT "KREATYWNE PRZEDSZKOLE - DOBRY START W DOROSŁE ŻYCIE!"

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie!" Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania  XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin;

Załącznik 1;

Załącznik 2;

STRONA PROJEKTU: https://kreatywneprzedzkole.pl.tl/

 


PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

 Beneficjentów PROGRAMU "ZA ŻYCIEM' poinformujemy telefonicznie o wznowieniu zajęć w ramach

dodatkowego, kompleksowego wsparcia."RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS" - nowy projekt w ramach programu ERASMUS +

 Od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował międzynarodowy projekt „RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS”  (wniosek numer: 2015-1-PL01-KA219-016925),  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Polska szkoła jest autorem i koordynatorem programu, którego partnerami są: Szwecja, Grecja, Belgia, Łotwa, Włochy, Hiszpania, Turcja, Portugalia, Estonia.

 

 

 

 


Program COMENIUS


 

 

 

Grupa nauczycieli naszego Ośrodka pracowała nad przygotowaniem dwóch projektów wielostronnych w ramach Programu Comenius. Już odbyły się trzy Wizyty Przygotowawcze, w tym dwie wyjazdowe do Włoch oraz jedna na terenie naszej placówki, gdzie gościliśmy zagranicznych partnerów;

Pierwszy Projekt pod nazwą Wszyscy razem…, który miał objąć swym działaniem uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, nie został zaakceptowany ze względu na brak środków finansowych.

Drugi projekt pt. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? skierowany do uczniów i nauczycieli Gimnazjum, zatwierdzono do realizacji.

Ośrodek nasz będzie uczestniczył w tym projekcie przez 2 lata: od września 2011 do lipca 2013 roku. W tym czasie, zgodnie z harmonogramem programu, zrealizujemy zaplanowane zadania, mające na celu integracje młodzieży i budowanie nowego wizerunku Europy. Zorganizujemy także wyjazdy do Państw partnerskich, tj.: Szwecji, Hiszpanii, Włoch (w wyjazdach weźmie udział co najmniej 12 nauczycieli).

Na realizację tego Programu Agencja Narodowa przeznaczyła kwotę 15.000 Euro.

W najbliższym czasie planowana jest wizyta w Szwecji. Ma ona się odbyć w dniach 11-15.10.2011 roku.

Strona www projektu COMENIUS        http://www.comenius-sieradz.pl.tl


 

Program Comenius na stronie eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 Tytuł naszego Programu Comeniusa Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? w j.angielskim brzmi: Where do we come from? Who we are? Where do we head for?

 Logując się na platformie eTwinning, poprzez zwykłe kliknięcie na tytuł możemy spotkać się z Partnerami z Hiszpanii, Włoch ,  Szwecji i Grecji;

www.etwinning.pl 


Zapraszamy do działania!

 

 

 

 
"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak