Projekty2
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066247 w ramach Akredytacji indywidualnej dla organizacji


Erasmus + Edukacja szkolna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu realizuje projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066247 współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja szkolna. W projekcie przewidziane sš mobilności dla 5 uczniów, 5 opiekunów uczniów oraz 15 nauczycieli, chcšcych podnieść swojš wiedzę i umiejętnoœci podczas szkoleń i kursów zagranicznych.

Projekt trwa od 1 czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2023r. Na jego realizację otrzymano 37 075,00 euro. Celem projektu jest nabycie kompetencji cyfrowych, kluczowych i przekrojowych, osobistych, międzykulturowych, zapoznanie z edukacjš włšczajšcš, utworzenie sieci współpracy uczestników projektu. Założeniem jest polepszenie jakości pracy ośrodka w wymiarze europejskim, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów grona pedagogicznego, dzięki udziałowi w mobilnoœciach zagranicznych.

PROJEKT "KREATYWNE PRZEDSZKOLE II"

Projekt "Kreatywne przedszkole II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Kreatywne przedszkole II" Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania  XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2

Strona WWW - https://kreatywneprzed2.pl.tl/
PROJEKT "ZAWODOWCY -TO MY"

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu wraz z Powiatem Sieradzkim  jest realizatorem  projektu „Zawodowcy – to My!”. Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji  w celu przyszłego zatrudnienia uczniów tejże placówki. Dodatkowym wsparciem w postaci zajęć specjalistycznych, staży uczniowskich zostaną objęci uczniowie Szkoły Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w  Sieradzu. Wsparciem w projekcie zostaną objęci również nauczyciele ww. szkół. Dla nich przewidziane jest doskonalenie zawodowe 
w formie kursów i szkoleń branżowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż doposażona zostanie również placówka oraz utworzony zostanie Szkolny Punkt  Informacji i Kariery(SPInKa). Projekt realizowany będzie  w terminie 01.05.2022-31.10.2022.
 Na realizację projektu SOSW otrzymał dofinansowanie    w wysokości 448 188,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity to 497 988,00 zł. Różnicę stanowi wkład własny.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu wraz z Powiatem Sieradzkim  jest realizatorem  projektu „Zawodowcy – to My!”. Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji  w celu przyszłego zatrudnienia uczniów tejże placówki. Dodatkowym wsparciem w postaci zajęć specjalistycznych, staży uczniowskich zostaną objęci uczniowie Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w  Sieradzu. Wsparciem w projekcie zostaną objęci również nauczyciele ww. szkół. Dla nich przewidziane jest doskonalenie zawodowe 
w formie kursów i szkoleń branżowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż doposażona zostanie również placówka oraz utworzony zostanie Szkolny Punkt  Informacji i Kariery(SPInKa). Projekt realizowany będzie  w terminie 01.05.2022-31.10.2022.
 Na realizację projektu SOSW otrzymał dofinansowanie    w wysokości 448 188,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity to 497 988,00 zł. Różnicę stanowi wkład własny.

 

Regulamin;

Załącznik 1;

Załącznik 2;Strona WWW - https://ztmsosw.pl.tl
PROJEKT Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

 

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

 

W terminie 15 listopada 2021r. do 30.06.2023r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany będzie projekt SCWEW złożony  przez Powiat Sieradzki w ramach  „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 6 placówek oświatowych tj.: Publiczne Przedszkole w Warcie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Liceum Ogólnokształcące w Warcie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2  w Sieradzu, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu, II Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu. Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci i uczniów  uczęszczających do w/w placówek.  W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące: „Dzień Życzliwości”, „Międzyszkolny Festiwal Teatralny”, „Międzyszkolny Dzień świadomości”. Placówki włączą się w akcje: Autyzm na niebiesko, Kocham słyszeć, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Placówki zrealizują Dzień bez dzwonków, konkurs plastyczny pt. „Szkoła dla wszystkich”, Festyn Talentów.

Całkowita wartość projektu wynosi 798 860,00 zł  i jest i jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Wartość dofinansowania z UE 673.279,21 zł.

https://scwewsieradz.pl.tl

 

 


PROJEKT Erasmus+ "Przyszłość zaczyna się dziś"


Projekt "Przyszłość zaczyna się dziś", w którym jesteśmy koordynatorem, rozpoczął się we wrześniu 2018 i trwa aż do końca października 2021 roku. W dobie globalizacji, zalewu różnych informacji, młodzi ludzie często gubią się, nie wiedząc, jaką drogę w życiu wybrać. Projekt "Przyszłość zaczyna się dziś" ma im pomóc w odnalezieniu swoich mocnych stron, identyfikacji słabych - aby je eliminować, w rozwijaniu talentów, szukaniu drogi rozwoju, a w końcowym efekcie-osiągnięciu sukcesu na miarę swoich możliwości. Przy okazji chcemy przeciwdziałać przedwczesnemu kończeniu szkoły przez uczniów, tworzyć w szkole przyjazną dla ucznia (i nauczyciela) atmosferę, promować w środowisku model młodego Europejczyka, otwartego na inne kultury i narody, tolerancyjnego, wyposażonego w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na odnalezienie się w zmieniającej się ciągle rzeczywistości, również - na rynku pracy.

Nasze cele chcemy osiągnąć we współpracy międzynarodowej placówek z 5 państw: Polski, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i Grecji, (które zdiagnozowały podobny problem: przedwczesnego kończenia szkoły, niechęci do zdobywania wiedzy lub przekonania młodych ludzi o braku perspektyw na przyszłość) poprzez profilaktykę rówieśniczą. Młodzi będą zapobiegać ww. zjawiskom, organizując wolontariat (dla uczniów potrzebujących wsparcia), angażując siebie i innych w rozwijanie pasji, pisząc scenariusze: filmowe, teatralne, przygotowując prezentacje artystyczne w tematyce projektu, biorąc udział w konkursach, zajęciach przedsiębiorczości, asertywności, dokumentując działania projektowe, zgłaszając swoje propozycje na "przyjazną szkołę", a wszystko to dzięki szkoleniom (w 4 krajach), kontaktom przez Skype'a oraz media społecznościowe.

Działania młodzieży będzie wspierać kadra pedagogiczna, która w trakcie trwania projektu zdobędzie nowe doświadczenia w zakresie ww. tematyki poprzez udział w dwóch szkoleniu w Polsce, pierwszej nt. 'Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń" czyli jak tworzyć przyjazną atmosferę w szkole. Szkolenia dla uczniów w formie 5-dniowych zajęć będą miały charakter: warsztatów artystycznych, gier, zabaw, zajęć ze specjalistami, festiwalu, konferencji, pogadanek, dyskusji z wykorzystaniem technik aktywizujących i działań praktycznych. Głównym założeniem szkoleń dla młodzieży będzie współdziałanie, nauka przez współpracę, przydział zadań dla każdego uczestnika zgodnie z jego potrzebami i możliwościami (np. dla osób niepełnosprawnych, ze SPE,), interakcje, tworzenie relacji, wyzwalanie wspólnych inicjatyw w celu poznania własnej tożsamości, budowania planów na przyszłość. Chcemy postawić na partnerstwo, braterstwo, siłę wspólnych oddziaływań, przypomnieć pierwotne założenia UE, że nie ma ludzi "lepszych" i "gorszych", tylko różnorodni, dzięki czemu uczenie się od siebie nawzajem może być tak interesujące i inspirujące, zwłaszcza gdy chodzi o przyszłość młodych ludzi.

Poprzez zgłębianie dziedzictwa kulturowego poszczególnych krajów i regionów uczniowie będą poznawać swoją tożsamość kulturową, odpowiedzą na pytanie: "kim jestem", "skąd pochodzę", aby dojść do tego, "dokąd zmierzam", jakie są moje plany. Poznawanie kultury krajów partnerskich przyczyni się do zwiększenia otwartości na świat, tolerancji, doprowadzi do transferu zdobyczy kulturowych na terenie UE.

Planujemy wideokonferencje dla nauczycieli, aby określić potrzeby, zasoby, uszczegółowić harmonogram, dokonać ewaluacji działań, a także wideokonferencje dla uczniów, w celu wymiany doświadczeń i inspiracji do działań.

Projekt kierujemy nie tylko do uczniów i nauczycieli szkół partnerskich (bezpośredni uczestnicy) ale również do rodziców, społeczności szkół lokalnych (debaty, prezentacja filmu, przedstawienia teatralnego, dyrektorów (imprezy: "Dzień Talentów", debaty), mieszkańców (flashmob), pracowników oświaty z regionu szkół partnerskich (konferencje), lokalnych firm i przedsiębiorstw, stowarzyszeń-wizyty w ramach doradztwa zawodowego.

Dzięki naszej partnerskiej współpracy powstanie wiele materiałów dydaktycznych: scenariuszy, planów pracy, kart pracy, materiałów, diagnoz uczniów, film "Marzenia się spełniają", poradnik dla uczniów "Zaplanuj swoją przyszłość" w języku angielskim, dostępnych na stronie FB, stronach internetowych szkół patnerskich , e-Twinningu, Platformie Upowszechniania Rezultatów. Naszymi produktami będą też: logo projektu, kronika, materiały promocyjne (ulotki, zaproszenia, plakaty), prezentacje PP z poszczególnych działań, certyfikaty uczestnictwa i Europass Mobilność.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu projektowi młodzi ludzie z krajów partnerskich będą mieli pomysł na siebie, staną się świadomymi swoich słabości, ale przede wszystkim - wartości obywatelami Unii Europejskiej, którzy bez obaw będę spoglądać w przyszłość, umiejąc dostosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy, realizując swoje marzenia. Szkoła stanie się dla nich przyjaznym miejscem, w którym odnajdą sposób na realizację swoich planów i zamierzeń. Produkty z projektu trafią do szerokiego grona odbiorców w UE,stając się inspiracją dla kolejnych placówek w rozwiązywaniu problemów o podobnym charakterze.

Nasze produkty znajdziesz na stronie: https://twinspace.etwinning.net/78755/pages/page/768352
PROJEKT "KREATYWNE PRZEDSZKOLE - DOBRY START W DOROSŁE ŻYCIE!"

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie!" Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania  XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin;

Załącznik 1;

Załącznik 2;


Strona www projektu: https://kreatywneprzedzkole.pl.tl/

PROJEKT "LEPSZY START"

Od stycznia 2019r. ruszyły zajęcia dla uczniów w ramach Projektu "Lepszy start". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Realizowany będzie w naszej placówce w terminie 01.10.2018 do 30.09.2020r. Dedykowany jest 60 uczniom oraz 25 nauczycielom placówki. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację cyklu zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt TIK, inne pomoce dydaktyczne.

Całkowita wartość projektu to 939.322,85.000 zł., w tym otrzymane dofinansowanie 872322,85zł.

Strona www projektu: https://lepszystart.pl.tl
Projekt: POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II

Od 1 września 2018r. do 30 listopada 2019r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował kolejny już - finansowany z Programu Erasmus+, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – projekt pt. "POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II". Na ten cel placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 815,00 EUR- nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152.

Projekt to kontynuacja działań, które placówka rozpoczęła w ubiegłym roku szkolnym realizując przedsięwzięcie z sektora Kształcenie zawodowe.

Głównym celem Projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością.

Projekt ma wpłynąć na zwiększenie liczby mobilności kadry edukacji szkolnej, podnieść ich kompetencje poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji poprzez udział w różnorodnych specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Strona www projektu: https://soswmobilnosckadry.pl.tl

Projekt: Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich.

Od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował projekt "Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich". Na ten cel placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 980,00 EUR- nr umowy 2017-1-PL01-KA102-036209.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem Projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością, opracowanie, wdrożenie programu prewencyjno-naprawczego, dzięki wzrostowi wiedzy i kompetencji nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej uzyskanych w trakcie czerpania z doświadczeń europejskich.

Projekt ma wpłynąć na zwiększenie liczby mobilności kadry edukacyjnej zawodowej, podnieść ich kompetencje poprzez zdobycie nowych umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji poprzez udział w Job shadowing.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Strona www projektu: https://soswzawodowa.pl.tl

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"

Realizacja Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” - utworzenie ośrodków koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju. Cele działania:

  • zapewnienie rozwoju dziecka dostępu do aktywnej pomocy
  • rodzicom informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych
  • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wsparcia rozwoju dziecka , umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka
  • grupa docelowa- dzieci od 0 roku życia do 7 lat do czasu podjęcia nauki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
  • wsparciem objęte będą dzieci z terenu całego powiatu sieradzkiego.

SOSW - jako placówka został wskazany przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego do realizacji zadania. Utworzony w naszej placówce ośrodek będzie funkcjonowała od miesiąca grudnia 2017 do 31 grudnia 2021 roku. Ośrodek będzie pracował przez cały rok, również w wakacje. Zajęcia, konsultacje, różnego rodzaju terapie są bezpłatne.

W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin będzie zależna od indywidualnych potrzeb dziecka, jego rodziny. Może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Informacji udziela Dyrektor Ośrodka, kontakt : tel. 507 045 197

PLIKI DO POBRANIA:

PODANIE - podanie-za-zyciem.pdf

REGULAMIN - regulamin-za-zyciem.pdf

Wniosek o kontynuację programu "Za Życiem" w roku 2021
- wniosek-za-zyciem-sosw-sieradz-kontynuacja-2021.pdf

Wniosek o kontynuację programu "Za Życiem" w roku 2022
- wniosek-za-zyciem-sosw-sieradz-kontynuacja-2022.pdfSOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń europejskich

Projekt o numerze 2016-1-PL01-KA101-023792 realizowany będzie w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Strona WWW projektu - http://csdsosw.pl.tl


Formularz zgłoszeniowy (pracownik) - formularzzgl.pdf
Formularz rekrutacji SOSW jako centrum - formularz-rekrutacji-sosw-jako-centrum.pdf
Ogłoszenie o rekrutacji SOSW jako centrum - ogloszenie-rekrutacji-sosw-jako-centrum.pdf
Załącznik rekrutacyjny SOSW jako centrum - zalacznik-rekrutacyjny-sosw-jako-centrum.pdf
Regulamin rekrutacji SOSW jako centrum - regulamin-sosw-jako-centrum.pdf"RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"
- nowy projekt w ramach programu ERASMUS +

Od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował międzynarodowy projekt „RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS” (wniosek numer: 2015-1-PL01-KA219-016925), współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Polska szkoła jest autorem i koordynatorem programu, którego partnerami są: Szwecja, Grecja, Belgia, Łotwa, Włochy, Hiszpania, Turcja, Portugalia, Estonia.

Informacje o projekcie - www.tbju.pl

Formularz rekrutacji TBJU - formularz_rekrutacji_tbju.pdf
Ogłoszenie o rekrutacji TBJU - ogloszenie_o_rekrutacji_tbju.pdf
Załącznik rekrutacyjny TBJU - zalacznik_rekrutacyjny_tbju.pdf
Regulamin rekrutacji TBJU - regulamin_rekrutacji_tbju.pdfProjekt SHARE PLAY w ramach programu Erasmus+

SOSW w Sieradzu od września 2014 do sierpnia 2016 realizuje nowy projekt europejski pt.SHARE PLAY w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest Norwegia.Kraje uczestniczące to : Portugalia, Łotwa, Estonia, Turcja, Niemcy, Rumunia i my - Polska.

Strona internetowa: http://spsosw.pl.tlNasz Ośrodek od sierpnia 2013 do czerwca 2015
realizuje 3 projekty programu Comenius.1. "Coś z niczego-Something from nothing".
Projekt realizuje 9 państw. Koordynator projektu Szkoła Podstawowa nr 5 w SOSW w Sieradzu; Partnerzy projektu to szkoły z: Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier, Włoch.

www.sosw-comenius.pl

2. "Zrób inaczej! Zostań zielonym przedsiębiorcą!-Make a difference! Be a Green Entrepreneur!"
Projekt realizuje 10 państw. Koordynator projektu- szkoła rumuńska; Partnerzy projektu to szkoły z : Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Węgier, Włoch, Grecji, Polski.

www.greencomenius.pl.tl

3. "Strategia postępowania z dzieckiem z autyzmem".
Projekt realizuje 8 państw.- koordynator projektu to szkoła niemiecka. Partnerzy projektu to szkoły z Hiszpanii, Luksemburga, Polski, Rumunii, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii.

www.autyzmcomenius.pl.tlProjekt "Europejskie centrum edukacji specjalnej"Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli- projekty systemowe

www.eces-project.pl

Dokumenty do pobrania:

ogloszenie_o_rekrutacji_do_projektu_europejskie_centrum_edukacji_specjalnej.pdf
(340 KB)

formularz_europejskie_centrum_edukacji_specjalnej.pdf
(310 KB)Projekt "MOGĘ WIĘCEJ"

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie "MOGĘ WIĘCEJ"
regularmin_rekrutacji.pdf (400 KB)

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu.pdf
ogloszenie_o_rekrutacji_do_projektu.pdf (400 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
deklaracja.pdf (300 KB)

Strona WWW projektu: http://www.sosw-sieradz.pl.tl »

PROJEKT "ZAWODOWCY -TO MY"

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu wraz z Powiatem Sieradzkim  jest realizatorem  projektu „Zawodowcy – to My!”. Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji  w celu przyszłego zatrudnienia uczniów tejże placówki. Dodatkowym wsparciem w postaci zajęć specjalistycznych, staży uczniowskich zostaną objęci uczniowie Szkoły Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w  Sieradzu. Wsparciem w projekcie zostaną objęci również nauczyciele ww. szkół. Dla nich przewidziane jest doskonalenie zawodowe 
w formie kursów i szkoleń branżowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż doposażona zostanie również placówka oraz utworzony zostanie Szkolny Punkt  Informacji i Kariery(SPInKa). Projekt realizowany będzie  w terminie 01.05.2022-31.10.2022.
 Na realizację projektu SOSW otrzymał dofinansowanie    w wysokości 448 188,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity to 497 988,00 zł. Różnicę stanowi wkład własny.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu wraz z Powiatem Sieradzkim  jest realizatorem  projektu „Zawodowcy – to My!”. Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji  w celu przyszłego zatrudnienia uczniów tejże placówki. Dodatkowym wsparciem w postaci zajęć specjalistycznych, staży uczniowskich zostaną objęci uczniowie Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w  Sieradzu. Wsparciem w projekcie zostaną objęci również nauczyciele ww. szkół. Dla nich przewidziane jest doskonalenie zawodowe 
w formie kursów i szkoleń branżowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż doposażona zostanie również placówka oraz utworzony zostanie Szkolny Punkt  Informacji i Kariery(SPInKa). Projekt realizowany będzie  w terminie 01.05.2022-31.10.2022.
 Na realizację projektu SOSW otrzymał dofinansowanie    w wysokości 448 188,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity to 497 988,00 zł. Różnicę stanowi wkład własny.

 


PROJEKT Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

 

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sieradzu

 

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

 

W terminie 15 listopada 2021r. do 30.06.2023r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowany będzie projekt SCWEW złożony  przez Powiat Sieradzki w ramach  „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 6 placówek oświatowych tj.: Publiczne Przedszkole w Warcie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Liceum Ogólnokształcące w Warcie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2  w Sieradzu, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu, II Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu. Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci i uczniów  uczęszczających do w/w placówek.  W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące: „Dzień Życzliwości”, „Międzyszkolny Festiwal Teatralny”, „Międzyszkolny Dzień Świadomości”. Placówki włączą się w akcje: Autyzm na niebiesko, Kocham słyszeć, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Placówki zrealizują Dzień bez dzwonków, konkurs plastyczny pt. „Szkoła dla wszystkich”, Festyn Talentów.

Całkowita wartość projektu wynosi 798 860,00 zł  i jest w 100% finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

https://scwewsieradz.pl.tl

 

 


PROJEKT "KREATYWNE PRZEDSZKOLE - DOBRY START W DOROSŁE ŻYCIE!"

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Kreatywne przedszkole - dobry start w dorosłe życie!" Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania  XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin;

Załącznik 1;

Załącznik 2;

STRONA PROJEKTU: https://kreatywneprzedzkole.pl.tl/

 


PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

 Beneficjentów PROGRAMU "ZA ŻYCIEM' poinformujemy telefonicznie o wznowieniu zajęć w ramach

dodatkowego, kompleksowego wsparcia."RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS" - nowy projekt w ramach programu ERASMUS +

 Od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował międzynarodowy projekt „RAZEM LEPIEJ - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS”  (wniosek numer: 2015-1-PL01-KA219-016925),  współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +. Polska szkoła jest autorem i koordynatorem programu, którego partnerami są: Szwecja, Grecja, Belgia, Łotwa, Włochy, Hiszpania, Turcja, Portugalia, Estonia.

 

 

 

 


Program COMENIUS


 

 

 

Grupa nauczycieli naszego Ośrodka pracowała nad przygotowaniem dwóch projektów wielostronnych w ramach Programu Comenius. Już odbyły się trzy Wizyty Przygotowawcze, w tym dwie wyjazdowe do Włoch oraz jedna na terenie naszej placówki, gdzie gościliśmy zagranicznych partnerów;

Pierwszy Projekt pod nazwą Wszyscy razem…, który miał objąć swym działaniem uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej, nie został zaakceptowany ze względu na brak środków finansowych.

Drugi projekt pt. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? skierowany do uczniów i nauczycieli Gimnazjum, zatwierdzono do realizacji.

Ośrodek nasz będzie uczestniczył w tym projekcie przez 2 lata: od września 2011 do lipca 2013 roku. W tym czasie, zgodnie z harmonogramem programu, zrealizujemy zaplanowane zadania, mające na celu integracje młodzieży i budowanie nowego wizerunku Europy. Zorganizujemy także wyjazdy do Państw partnerskich, tj.: Szwecji, Hiszpanii, Włoch (w wyjazdach weźmie udział co najmniej 12 nauczycieli).

Na realizację tego Programu Agencja Narodowa przeznaczyła kwotę 15.000 Euro.

W najbliższym czasie planowana jest wizyta w Szwecji. Ma ona się odbyć w dniach 11-15.10.2011 roku.

Strona www projektu COMENIUS        http://www.comenius-sieradz.pl.tl


 

Program Comenius na stronie eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 Tytuł naszego Programu Comeniusa Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? w j.angielskim brzmi: Where do we come from? Who we are? Where do we head for?

 Logując się na platformie eTwinning, poprzez zwykłe kliknięcie na tytuł możemy spotkać się z Partnerami z Hiszpanii, Włoch ,  Szwecji i Grecji;

www.etwinning.pl 


Zapraszamy do działania!

 

 

 

 
"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak