Szkoła Podstawowa nr 5

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • Orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej bądź jego potwierdzona kserokopia
  • Podanie o przyjęcie do szkoły
  • Skierowanie starosty sieradzkiego
  • Wyciąg z dowodu osobistego rodzica bądź odpis z aktu urodzenia
  • Świadectwo z poprzedniej szkoły
  • Trzy fotografie
  • Karta zdrowia, szczepień

 

OFERUJEMY:

·Specjalistyczną i doświadczoną kadrę: oligofrenopedagogów, psychologów, rehabilitantów, logopedów, neurologopedów, pedagoga, terapeutów, socjoterapeutów, tyflopedagoga, surdopedagoga.

·Zajęcia specjalistyczne: rozwijające uzdolnienia, alternatywne metody komunikacji, EEG Biofeedback, korekcja wad postawy, korekcja wad wymowy, logopedia, neurologopedia, terapia Tomatis’a, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, rehabilitacja, audiowizualna stymulacja mózgu (AVS), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.

·Koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, drużyna harcerska, informatyczne, sportowe, artystyczne, matematyczne, kulinarne i inne.

·Nowoczesną bazę lokalową: sale dydaktyczne z dostępem do Internetu, sale do zajęć specjalistycznych, pracownię komputerową, bibliotekę z centrum multimedialnym, salę rekreacyjną, rehabilitacyjną/siłownię, świetlicę szkolną, stołówkę, pracownie gastronomiczne.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym  "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak