Branżowa Szkoła I stopnia

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie w zawodach: kucharz, fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, ślusarz.

Nauka odbywa się w klasach wielozawodowych o trzyletnim cyklu kształcenia. Do poszczególnych zawodów kształcenie praktyczne odbywa się w następujących miejscach:

·kucharz - na terenie naszego ośrodka

·pozostałe zawody w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu lub u konkretnych pracodawców.

 

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne dla wszystkich kierunków kształcenia.

Uczniowie, którzy do 1 września danego roku nie będą mieli ukończonych 18-stu lat,
a chcący się kształcić w ww. zawodach, będą mieli podpisaną umowę o pracę jako pracownicy młodociani. 


Uczniowie bez możliwości codziennego dojazdu mogą ubiegać się o miejsce w internacie
z całodziennym wyżywieniem. Uczniowie mogą skorzystać odpłatnie z obiadu. 

W terminie do 30 maja danego roku należy złożyć następujące dokumenty:

·podanie o przyjęcie do szkoły

·życiorys

·orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzoną kserokopię

·zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
w zasadniczej szkole zawodowej w danym zawodzie (skierowanie na badania uczeń otrzyma w naszej placówce po złożeniu podania w szkole)

·skierowanie starosty sieradzkiego

·trzy fotografie

·potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia

·świadectwo ukończenia gimnazjum

 

 

Ośrodek nie prowadzi elektronicznej rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia 
W wyjątkowych przypadkach uczeń może zostać przyjęty w trakcie roku szkolnego.
"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak