Wczesne Wspomaganie

                                       ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 

prowadzone przez SOSW w Sieradzu- szansą dla małych dzieci z problemami rozwojowymi

Wczesne wspomaganie to szereg oddziaływań stymulujących rozwój, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń. To także odpowiednie postępowanie wychowawcze mające na celu minimalizowanie trudności dziecka tak, aby uzyskało ono optymalny (potencjalnie osiągalny dla niego) rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

W naszym Ośrodku zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka działa od września 2007 roku. Systematycznie rośnie  liczba dzieci korzystających z tej formy wsparcia. Pomagamy maluchom, których prawidłowy rozwój na skutek działania różnych czynników został zakłócony.

Oferujemy zajęcia wczesnego wspomagania każdemu dziecku z problemami w rozwoju od 1 roku życia do chwili podjęcia nauki w szkole.

Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub grupowo wg ustalonego planu zajęć.

Realizatorzy zajęć wczesnego wspomagania to młody, dynamiczny i rozwijający się zespół terapeutyczny, czyli: oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda, tyflopedagog i rehabilitant.

Terapeuci wspólnie ustalają indywidualny, kompleksowy program terapeutyczny, wspólnie kontrolują czynione postępy – weryfikują programy terapii, udzielają wskazówek dotyczących zasad pielęgnacji i opieki nad dzieckiem.

W zależności od potrzeb rozwojowych naszym podopiecznym proponujemy:

-       zajęcia pedagogiczne

-       zajęcia psychologiczne

-       zajęcia logopedyczne

-       zajęcia tyflopedagogiczne

-       rehabilitację

-       terapię SI

 

Ponadto prowadzimy zajęcia zespołowe:

-     dla naszych sześciolatków rozwijające umiejętności niezbędne do podjęcia nauki szklonej;

- dla młodszych dzieci grupowe zabawy w oparciu o metodę W. Sherborne.
 

Wszystkich uczestników zajęć wczesnego wspomagania bacznie obserwujemy i zauważamy, że wczesne wspomaganie:

·  hamuje pogłębianie się niepełnosprawności a czasem nawet pozwala na całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy nie są one jeszcze utrwalone;

·  stymuluje rozwój psychiczny, fizyczny i umysłowy;

·  pozwala na wykorzystanie potencjału dziecka;

·  stwarza kontakty z rówieśnikami;

·  wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia (bo małe dzieci mają większą podatność na postępowanie rewalidacyjne i rehabilitacyjne a w efekcie uzyskują szybsze efekty w usprawnianiu).

Rodzicom dzieci umożliwia:

·  uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych;

·  opracowanie programu wspierania rozwoju dziecka;

·  kształtowanie pozytywnego kontaktu i relacji z dzieckiem;

·  naukę rozpoznawania zachowań dziecka i odpowiedniej ich interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie;

·  instruktaż i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych;

·  wsparcie w pełnieniu funkcji rodzicielskich;

·  wsparcie psychiczne w ramach grup edukacyjno – wspierających.
 

Co należy zrobić, aby dziecko było objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

-      rodzic powinien udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, tel. 43 822-42-70) i poprosić o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka;

 

-    wraz z opinią udać się do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju."Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak