Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla zajęć indywidualnych i 20 godzin tygodniowo dla zajęć grupowych. Osoby z głęboką niepełnosprawnością mają dzięki nim szansę na rozwój, podniesienie swoich umiejętności, integrację z rówieśnikami, rehabilitację. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla tej grupy dzieci i młodzieży. 

Po dokonaniu diagnozy funkcjonalnej dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, w którym umieszczony jest plan terapii, a w szczególności praca nad rozwojem motoryki dużej i małej, komunikacji, funkcjonowania w otoczeniu, samodzielności. 

W pracy wykorzystywane są różne metody: stymulacja polisensoryczna, terapia karmienia, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, programy Knilla, arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, terapia zaburzeń sensorycznych Delacato, alternatywne metody komunikacji. Prowadzone są konsultacje z rehabilitantem, psychologiem, logopedą. 

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w licznych imprezach integracyjnych i uroczystościach okolicznościowych. 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oferują wsparcie także rodzicom poprzez pomaganie w rozwijaniu samodzielności dzieci, podnoszenie ich sprawności, doradztwo w sprawach doboru sprzętu rehabilitacyjnego i możliwości uzyskania pomocy finansowej. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim wielka radość i szansa na rozwój. 

Aby  uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych należy:

·otrzymać orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

·udać się do Starostwa Powiatowego i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi.

 

 "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak