Historia szkoły

1 X 1961 r. powstanie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej
1963 r. przy ul. Ogrodowej nr 2 Szkoła Podstawowa Specjalna otrzymuje własny budynek
1966 r. pierwsi absolwenci klasy siódmej
1968 r. objęcie nauczaniem uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym - "klasy życia"
5 XI 1971 r. obchody 10-lecia istnienia Szkoły Specjalnej w Sieradzu, w uroczystości uczestniczył doc. dr Stefan Dziedzic z PJPS w Warszawie. Wygłosił referat na temat szkolnictwa specjalnego.
1 II 1972 r. pierwsze nauczanie indywidualne w domu rodzinnym dla ucznia kl. V
1 IX 1975 r. szkoła przeniesiona do nowego własnego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 58
1 IX 1977 r. na bazie szkoły specjalnej, utworzono Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. W skład ośrodka wchodziły: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5, Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa i internat
10 II 1985 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu otrzymał numer 1
31 V 1985 r. ośrodek otrzymuje imię Janusza Korczaka. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Sesja naukowa pod przewodnictwem doc. dr Stefana Dziedzica - ucznia J. Korczaka
1 IX 1986 r. ośrodek stał się placówką samodzielną z własnym budżetem, administracją i księgowością. Organem bezpośrednio prowadzącym i nadzorującym zostało Kuratorium Oświaty w Sieradzu
29 V 1987 r. uroczystość 25-lecia istnienia szkoły specjalnej
1 VI 1993 r. oddanie do użytku dobudowanej nowej pracowni krawieckiej
1 IX 1994 r. utworzenie stanowiska pedagoga szkolnego
8 VI 1995 r. oddanie do użytku dobudowanej pracowni politechnicznej i pracowni krawieckiej na 18 stanowisk pracy
1 IX 1997 r. objęcie zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
1 IX 1997 r. SOSzW w Sieradzu stał się placówką opieki całkowitej na prawach domu dziecka dla dzieci skierowanych przez sąd dla nieletnich
1 I 1999 r. SOSzW stał się placówką podległa samorządowi powiatu sieradzkiego
organ prowadzący - Starosta Sieradza
organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu
1 IX 1999 r. przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Sieradzu w sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
1 IX 1999 r. wydanie aktu założycielskiego dla 3-letniego Gimnazjum Specjalnego
1 IX 2000 r. powstanie 2-letniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcącą w zawodzie: pracownik gospodarstwa domowego
10 X 2001 r. 40 lecie szkoły
8 XI 2002 r. otwarcie pracowni informatycznej
1 IX 2004 r. powstanie 3-letniej szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w zawodzie kucharz małej gastronomii
9 XI 2004 r. ustanowienie sztandaru szkoły


"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak