Szanowni Państwo!

Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją oraz dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.
Jest to miejsce, w którym wychowankowie mogą w małych grupach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry rozwinąć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną i terapeutyczną.

OSIĄGAMY SUKCESY STAWIAJĄC WYZWANIA NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI I POTRZEB NASZYCH PODOPIECZNYCH

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy
Dyrektor i Grono Pedagogiczne


Jesteśmy dla Twojego dziecka najlepsi!

SOSW oferuje następujące terapie i metody:

O?rodek
Przedszkole Specjalne

”Pomagamy maluchom wyrosnąć na ciekawych świata, przygotowanych
do życia i szczęśliwych ludzi.”

 

Realizujemy podstawę programową MEN, taką samą jak we wszystkich przedszkolach. Program zajęć przedszkolnych  i terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Nadrzędnym celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do dalszej edukacji i kontaktów społecznych oraz wspieranie rodziców w nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy niezbędnej  w związku z potrzebami ich dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia  do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, które uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanych  w wymiarze 5 godzin dziennie. Przedszkole pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8.00 do 16.00.

Oferujemy :

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, z niedosłuchem, niedowidzących oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
 • sprzyjające terapii, kameralne grupy (od 3 do 6 dzieci w grupie pod opieką 2 osób dorosłych)
 • zajęcia indywidualne i grupowe,
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów
  i rehabilitantów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • ewaluację postępów oraz szkolenia dla rodziców,
 • możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, własny plac zabaw,
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
 • specjalistyczne pracownie i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,

·         wycieczki edukacyjne i imprezy okolicznościowe,

·         możliwość korzystania ze świetlicy i wyżywienia,

·         dowóz dzieci z terenu miasta i powiatu,

·     opiekę psychologa, rehabilitantów, terapia integracji sensorycznej, behawioralna dla dzieci z autyzmem, zajęcia logopedyczne, terapia EEG Biofeedback,  treningi kompetencji społecznych, zajęcia z muzykoterapii, rytmiki, arteterapii, logorytmiki, zajęcia rozwijające kreatywność i inne.

Metody wspomagające (ogólne):

 • metoda „Dotyk i komunikacja”  – CH. Knill,
 • metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne,
 • metoda „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz oraz symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg J. Cieszyńskiej,
 • alternatywne metody komunikacji i metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig,
 • gimnastyka mózgu Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)

Zajęcia indywidualne i grupowe

 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej
 • terapia ręki, arteterapia i muzykoterapia
 • ćwiczenia rytmiczno-ruchowe i korekcyjne
 • trening umiejętności społecznych, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Nasi podopieczni mają możliwość realizowania na terenie placówki zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W naszym przedszkolu organizowane są imprezy o charakterze cyklicznym m.in. Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Spotkanie Wigilijne, Bal Karnawałowy, Śniadanie Wielkanocne, Piknik z okazji Dnia Mamy i Taty, Festyn z okazji Dnia Dziecka oraz impreza integracyjna ,,Powitanie Lata” itp.

Bierzemy  udział w wielu konkursach, projektach  i przedsięwzięciach, m.in. konkursie  ,,Bezpieczne dziecko-Bezpieczne Przedszkole” .

 

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego
z naszych przedszkolaków, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Za główny cel stawiamy sobie udostępnienie kompleksowej pomocy
w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu.

Nasi terapeuci pracują w nurcie stymulacyjno-rozwojowym.


Szkoła Podstawowa nr 5

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Orzeczenie kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej bądź jego potwierdzona kserokopia
 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie starosty sieradzkiego
 • Wyciąg z dowodu osobistego rodzica bądź odpis z aktu urodzenia
 • Świadectwo z poprzedniej szkoły
 • Trzy fotografie
 • Karta zdrowia, szczepień

 

OFERUJEMY:

·Specjalistyczną i doświadczoną kadrę: oligofrenopedagogów, psychologów, rehabilitantów, logopedów, neurologopedów, pedagoga, terapeutów, socjoterapeutów, tyflopedagoga, surdopedagoga.

·Zajęcia specjalistyczne: rozwijające uzdolnienia, alternatywne metody komunikacji, EEG Biofeedback, korekcja wad postawy, korekcja wad wymowy, logopedia, neurologopedia, terapia Tomatis’a, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, rehabilitacja, audiowizualna stymulacja mózgu (AVS), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.

·Koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, drużyna harcerska, informatyczne, sportowe, artystyczne, matematyczne, kulinarne i inne.

·Nowoczesną bazę lokalową: sale dydaktyczne z dostępem do Internetu, sale do zajęć specjalistycznych, pracownię komputerową, bibliotekę z centrum multimedialnym, salę rekreacyjną, rehabilitacyjną/siłownię, świetlicę szkolną, stołówkę, pracownie gastronomiczne.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym  


Branżowa Szkoła I stopnia

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie w zawodach: kucharz, fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, ślusarz.

Nauka odbywa się w klasach wielozawodowych o trzyletnim cyklu kształcenia. Do poszczególnych zawodów kształcenie praktyczne odbywa się w następujących miejscach:

·kucharz - na terenie naszego ośrodka

·pozostałe zawody w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu lub u konkretnych pracodawców.

 

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne dla wszystkich kierunków kształcenia.

Uczniowie, którzy do 1 września danego roku nie będą mieli ukończonych 18-stu lat,
a chcący się kształcić w ww. zawodach, będą mieli podpisaną umowę o pracę jako pracownicy młodociani. 


Uczniowie bez możliwości codziennego dojazdu mogą ubiegać się o miejsce w internacie
z całodziennym wyżywieniem. Uczniowie mogą skorzystać odpłatnie z obiadu. 

W terminie do 30 maja danego roku należy złożyć następujące dokumenty:

·podanie o przyjęcie do szkoły

·życiorys

·orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzoną kserokopię

·zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
w zasadniczej szkole zawodowej w danym zawodzie (skierowanie na badania uczeń otrzyma w naszej placówce po złożeniu podania w szkole)

·skierowanie starosty sieradzkiego

·trzy fotografie

·potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia

·świadectwo ukończenia gimnazjum

 

 

Ośrodek nie prowadzi elektronicznej rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia 
W wyjątkowych przypadkach uczeń może zostać przyjęty w trakcie roku szkolnego.Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie ośrodka. Uczniowie tej szkoły mogą również zamieszkać w internacie i korzystać ze stołówki szkolnej. Wymagane dokumenty:

·podanie o przyjęcie do szkoły

·życiorys

·orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzona kserokopia

·skierowanie starosty sieradzkiego

·dwie fotografie

·wyciąg z dowodu osobistego rodzica lub potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia

·świadectwo ukończenia gimnazjumW bogatej ofercie edukacyjnej naszego Ośrodka znajdują się:

·zajęcia logopedyczne

·zajęcia socjoterapeutyczne

·zajęcia specjalistyczne

·zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

·zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

·zajęcia rekreacyjne

 

 


Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla zajęć indywidualnych i 20 godzin tygodniowo dla zajęć grupowych. Osoby z głęboką niepełnosprawnością mają dzięki nim szansę na rozwój, podniesienie swoich umiejętności, integrację z rówieśnikami, rehabilitację. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla tej grupy dzieci i młodzieży. 

Po dokonaniu diagnozy funkcjonalnej dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, w którym umieszczony jest plan terapii, a w szczególności praca nad rozwojem motoryki dużej i małej, komunikacji, funkcjonowania w otoczeniu, samodzielności. 

W pracy wykorzystywane są różne metody: stymulacja polisensoryczna, terapia karmienia, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, programy Knilla, arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, terapia zaburzeń sensorycznych Delacato, alternatywne metody komunikacji. Prowadzone są konsultacje z rehabilitantem, psychologiem, logopedą. 

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w licznych imprezach integracyjnych i uroczystościach okolicznościowych. 

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oferują wsparcie także rodzicom poprzez pomaganie w rozwijaniu samodzielności dzieci, podnoszenie ich sprawności, doradztwo w sprawach doboru sprzętu rehabilitacyjnego i możliwości uzyskania pomocy finansowej. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim wielka radość i szansa na rozwój. 

Aby  uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych należy:

·otrzymać orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

·udać się do Starostwa Powiatowego i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi.

 

 


Internat

Internat oferuje 3 - 4 osobowe pokoje. Wykwalifikowana kadra przez całą dobę opiekuje się wychowankami. Wyżywienie jest całodzienne, uwzględniające indywidualne potrzeby żywieniowe. Zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne. Uczniowie ponoszą tylko koszty wyżywienia. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach: muzycznym, plastycznym, kulinarnym, ekologicznym, turystyczno - krajoznawczym. Biorą udział w wycieczkach, rajdach rowerowych.

Zapewniona jest indywidualna pomoc w nauce. Szczególna uwaga zwracana jest na prawidłowy i wszechstronny rozwój psychofizyczny wychowanków. W internacie panuje domowa atmosfera, która pozwala każdemu wychowankowi rozwijać jego indywidualne zainteresowania.


Świetlica szkolna


Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do  piątku w godzinach dopołudniowych i popołudniowych- pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Wychowawcy w pracy z uczniami stosują elementy socjoterapii. Prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania przyjętych norm zachowania. Uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Prowadzone zajęcia dają im możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków w nauce.

Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna, dzięki której uczniowie mogą korzystać z posiłków finansowanych przez rodziców lub refundowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.


Biblioteka

 Biblioteka to dobre miejsce dla młodego człowieka”

KTO jest najważniejszy w bibliotece?

Bez obecności KOGO - każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?

Czytelnik- to w bibliotece osoba najważniejsza!

\"\"

Nauczyciel bibliotekarz:

W roku szkolnym 2019/2020  naszą bibliotekę prowadzi: mgr Danuta Piekarczyk - Cola

Biblioteka zaprasza w następujących godzinach:

poniedziałek 8:45 -12:45

wtorek 9:45 – 11:45

środa 10:45- 12:45

czwartek 7:55 – 8:00, 9:00 - 10:50, 12:30 - 13:35

piątek 8:50 – 9:00; 9:45 – 13:35

\"\"

Księgozbiór biblioteki wpisany jest do komputerowej bazy danych. Jego ewidencjonowanie i udostępnianie odbywa się w bibliotecznym programie komputerowym MOLNET+, który zainstalowany jest „w chmurze”, co bardzo ułatwia pracę i dostęp do bazy i katalogów z każdego komputera. 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy, gromadzeniu informacji i różnorodnych wydawnictw jak i literatury fachowej oraz materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych szkoły. Biblioteka wspomaga uczniów w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym, przygotowuje ich do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

W wypożyczalni księgozbiór rozmieszczony jest działowo wg. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej a  w obrębie działów – alfabetycznie.

W bibliotece,  uczniowie mają do dyspozycji nie tylko księgozbiór podręczny,  ale również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - stanowiska komputerowe, przyłączone do sieci Internetowej, a także urządzenie wielofunkcyjne (skaner, ksero), tablica interaktywna.

W ramach edukacji czytelniczej i medialnej uczniowie są zapraszani do biblioteki na zajęcia biblioteczne i imprezy czytelnicze.


Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Bardzo chcemy, by  była ona  przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

 

 

 

 

 

 
"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak